Fiskevårdsområde

Furens

Fiskevårdsområde

Furens fiskevårdsområde sträcker sig 1 169 ha.

Fiskevårdsområde


Furens fiskevårdsområde omfattar sjön Furen och en del av Årån i Voxtorps och Rydaholms socknar, Värnamo kommun samt Berga socken, Ljungby kommun. Gräns i tilloppet Årån utgörs av vägbron tillhörig väg 734 (Åsbro) och i utloppet en tänkt linje dragen tvärs Furens mynning i Edån (Årån).


Furens fiskevårdsområde sträcker sig 1 169 ha.


Furens fiskevårdsområdesförening (Furens Fvof)

Furens Fvof bildades genom beslut av Länsstyrelsen i Jönköpings län

den 9 september 1978. Den främsta anledningen till bildandet var att det ansågs viktigt med gemensam förvaltning av hela sjön för att kunna besluta om fiskevårdande åtgärder. Föreningens syfte är att främja och ordna fisket i sjön Furen och berörd del av Årån, samt att upplåta fiske genom försäljning av fiskekort till allmänheten.


Föreningen inrymmer 114 st fastigheter med fiskerätt. Föreningens överskott har använts till utsättning av fisk, fisketillsyn och service i form av båtar, bryggor, båtramp och grusning av vägar.   


Fiskebestånd

Furen har en rik fiskfauna. Vid en provfiskeundersökning 2015 erhölls åtta stycken fiskearter: abborre, benlöja, braxen, gädda, gärs, gös, mört, siklöja.


Utöver ovanstående arter finns även sik, lake, ål, sarv, sutare och enstaka öring i Furen.


Vattenståndsreglering

Vattenståndet i Furen regleras för vattenkraftändamål sedan 1927 via regleringsdammar i de båda utloppen av nedströms liggande Flåren.

Vattenståndsregleringen är mycket omfattande. I en vattendom från 1923 fastställdes dämningsgränsen till +152,00m och sänkningsgränsen till +149,40m, villket ger en regleringsamplitud på 2,60m. För att få en skonsammare reglering skedde en frivillig överrenskommelse med Sydkraft 1996. I dagsläget sker reglering bara till hälften, dvs. 1,30m.


Styrelsemedlemmar

Föreningsordförande: Anders Blomstrand, Eds Gård 2

Sekreterare: Markus Andersson, Skärbäckshult Horda

Kassör: Andreas Lindahl, Lagmansryd Nyagärde


Övriga styrelseledamöter:

Bengt Karlsson, Lagmansryd


Suppleanter:

Ulf Blomstrand, Eds gård 1

Roger Andersson Upplid